Quel Shugo Chara es-tu?

Es-tu plus Ran, Miki, Su, Dia, Yoru, Kiseki, Pepe, Daishi, Temari, Rhythm, Iru, Eru, KusuKusu, Musachi ou encore Hotaru?

Par Blootch, le

Commentaires