Quel personnage principal de fruits basket es-tu ?

Tohru Arisa Saki Yuki Kyô Shiguré Kagura Momiji Hatori Hatsuharu Ayamé Kisa Hiro Ritsu Isuzu Kuréno Akito Mayuko Kazuma

Par Lil, le

Commentaires